STARTUOLIŲ FINANSAVIMO KONKURSAS „PAGAL JURGĮ 2019“

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Startuolių finansavimo konkurso „Pagal Jurgį 2019“ (toliau – Konkursas ) tikslas – suteikti
galimybę inovatyvias verslo vizijas turintiems asmenims (toliau – Dalyvis ) gauti finansavimą
šioms vizijoms įgyvendinti ir panaudojus skirtas lėšas išvystyti verslą, taip prisidedant tiek prie
privataus, tiek prie viešojo interesų tenkinimo.
1.2. Verslo vizija pripažįstama tinkama ir suteikiančia teisę dalyvauti Konkurse, jeigu ji tiesiogiai
yra susijusi su logistikos sektoriumi, t. y. jos tikslas – sukurti naują arba reikšmingai patobulinti
esamą prekių transportavimo, kitokio paskirstymo ir (ar) sandėliavimo sistemą.
1.3. Konkursą skelbia Lietuvos verslo angelų tinklo (Lithuanian Business Angel Network arba
LitBAN) narys, verslo angelas Jurgis Adomavičius (toliau – Investuotojas ).
1.4. Konkursas susideda iš šių etapų:
1.4.1. Pirmasis etapas – pirminė atranka. Šio etapo metu priimamos ir įvertinamos pirminės
Dalyvių paraiškos bei išrenkama iki 5 labiausiai perspektyvių Dalyvių, kurie kviečiami
dalyvauti Antrajame etape;
1.4.2. Antrasis etapas – verslo idėjos pristatymas plačiajai visuomenei. Šio etapo metu
verslo idėja pristatoma Investuotojo ženklu „Pagal Jurgį“ pažymėtų socialinių tinklų
(Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram ir kt.) paskyrų pagalba. Sėkmingai
pasibaigus šiam etapui, pereinama prie Trečiojo etapo;
1.4.3. Trečiasis etapas – verslo idėjos pristatymas LitBAN Pitch sesijoje. Šio etapo metu
išrenkamas vienas Konkurso nugalėtojas, kuriam siūlomas jo verslo idėjos
finansavimas.
1.5. Konkursas vyksta laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m kovo 27 d.
1.6. Konkurso metu Dalyvių pateikti dokumentai ir duomenys bei Dalyvių tinkamumas
finansavimui vertinami vadovaujantis Investuotojo ir jo pasitelktų konsultantų asmeniniu
vertinimu. Dalyvių pateikti dokumentai ir duomenys, pagrindžiantys verslo idėjos
potencialą, turi reikšmės galutinio sprendimo dėl finansavimo priėmimui, tačiau nėra ir
negali būti pagrindu ginčyti Dalyviui nepalankų sprendimą dėl finansavimo. Investuotojo
sprendimas dėl finansavimo suteikimo yra galutinis ir neskundžiamas.

2. PIRMASIS ETAPAS

2.1. Dalyvis, nusprendęs dalyvauti Konkurse, užpildo registracijos formą. Registracijos forma
pildoma svetainėje [nurodyti]. Užpildžius registracijos formą minėtoje svetainėje, Dalyvis yra
nukreipiamas į LitBAN Startup Includer platformą (toliau – Platforma ), prie kurios galima
prisijungti jau turimos paskyros pagalba arba sukūrus naują paskyrą.
2.2. Dalyvis, prisijungęs prie Platformos, pateikia vertinimui pirminę Konkurso paraišką.
2.3. Pirmasis etapas vyksta iki 2019 m. kovo 23 d. (imtinai).
2.4. Konkurso sąlygų 2.3 punkte nurodytų laikotarpiu Investuotojas turi teisę prašyti, kad Dalyvis
pateiktų papildomus dokumentus ir (ar) duomenis, kurie yra reikalingi Dalyvio verslo idėjai ir
Dalyvio potencialui bei turtinei būklei įvertinti. Jeigu Dalyvis prašomų dokumentų ir (ar)
duomenų nepateikia, Investuotojas priima sprendimą dėl Dalyvio (ne)dalyvavimo
Antrajame etape pagal jau pateiktus dokumentus ir duomenis.
2.5. Iki 2019 m. kovo 24 d. (imtinai) Dalyviui el. paštu pranešama, ar Dalyvis kviečiamas
dalyvauti Antrame etape. Informuojami tik dalyvauti Antrame etape atrinkti Dalyviai.
2.6. Pirmojo etapo metu yra išrenkama iki 5 Dalyvių, kurie kviečiami dalyvauti Antrajame etape.
Tikslų išrinktų Dalyvių skaičių Investuotojas nustato savo nuožiūra, todėl mažiau nei 5 Dalyvių
išrinkimas negali būti pagrindu ginčyti Dalyviams nepalankius sprendimus dėl patekimo į
Antrąjį etapą finansavimo.

3. ANTRASIS ETAPAS

3.1. Dalyvis, patekęs į Antrąjį etapą, pristato savo verslo idėją plačiajai visuomenei. Verslo
idėjos pristatymas plačiajai visuomenei vyksta, publikuojant vaizdo įrašus ir kitą verslo idėją
pristatančią medžiagą ženklo „Pagal Jurgį“ socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, YouTube,
Instagram ir kt.) paskyrose. Išsami Investuotojo bei Dalyvio bendradarbiavimo Dalyvio
verslo idėjos pristatymo procese tvarka nustatoma Dalyvio ir Investuotojo atskirai
pasirašomoje sutartyje.
3.2. Vaizdo įrašų ir kitos informacijos kūrimo ir publikavimo sąnaudos dengiamos Investuotojo.
Šis punktas netaikomas sąnaudoms, tiesiogiai susijusioms su Dalyvio dalyvavimu vaizdo
įrašų ir kitos publikacinės medžiagos kūrimo procese (Dalyvio degalų išlaidos, dėl poreikio
dalyvauti medžiagos kūrime negautas darbo užmokestis ir kitos pajamos bei kt.).
3.3. Vaizdo įrašų ir kitos publikacinės medžiagos turinys ir apimtis nustatomas vienašaliu
Investuotojo sprendimu. Šis punktas nėra taikomas potencialioms ar esamoms Dalyvio
komercinėms paslaptims ir kitai potencialiai ar esamai konfidencialiai informacijai, t. y.
Investuotojas susilaikys nuo reikalavimo, kad Dalyvis vaizdo įrašuose ir (ar) kitoje
publikacinėje medžiagoje atskleistų šią informaciją.
3.4. Konkurso sąlygų 3.3 punkte numatytos potencialios ir esamos Dalyvio komercinės paslaptys
ir kita konfidenciali informacija yra suprantama išimtinai tik kaip nevieša informacija, kurios
atskleidimas gali padaryti Dalyviui (jo verslo idėjai) žalos ir kuri dėl šios priežasties Dalyvio yra
saugoma. Konkurso sąlygų 3.3 punkte numatytas ribojimas Investuotojui reikalauti, kad
vaizdo įrašuose ir (ar) kitoje publikacinėje medžiagoje būtų atskleista ši informacija, negali
būti naudojamas kaip pretekstas Dalyviui atsisakyti pristatyti savo verslo idėją plačiajai
visuomenei ta apimtimi, kiek tai nepadarys Dalyviui (jo verslo idėjai) žalos.
3.5. Jeigu Dalyvis yra įsitikinęs, jog Investuotojo prašoma atskleisti informacija yra potenciali ar
esama komercinė paslaptis ar kita Dalyvio konfidenciali informacija, Dalyvis privalo pateikti
išsamius tai pagrindžiančius paaiškinimus. Dalyviui tokių paaiškinimų nepateikus, laikoma,
jog atitinkama informacija nėra potenciali ar esama komercinė paslaptis ar kita Dalyvio
konfidenciali informacija ir gali būti atskleista plačiajai visuomenei.
3.6. Dalyvis (jos atstovai), dalyvaudamas vaizdo įrašų ir kitos publikacinės medžiagos kūrime,
suteikia leidimą Investuotojui naudoti vaizdo įrašuose ir kitoje publikacinėje medžiagoje
naudoti Dalyvio prekių ženklus ir kitus žymenis, dizainą, Dalyvio atstovų atvaizdus ir kitą
Dalyvio (jo atstovų) asmeninę informaciją.
3.7. Antrojo etapo laikotarpis nustatomas kiekvienam Pirmąjį etapą perėjusiam Dalyviui atskirai.
Antrasis etapas kiekvienam Dalyviui vyksta laikotarpiu nuo pranešimo apie kvietimą
dalyvauti Antrajame etape pateikimo iki 2019 m. kovo 26 d. (imtinai).
3.8. Jeigu Dalyvis atsisako dalyvauti vaizdo įrašų ir kitos publikacinės medžiagos kūrime ir
publikavime (atsisako pasirašyti su Investuotoju sutartį arba atsisako vykdyti jau pasirašytą
sutartį), Investuotojas turi teisę vienašališkai pašalinti Dalyvį iš Konkurso.

4. TREČIASIS ETAPAS

4.1. Dalyvis, sėkmingai įveikęs Pirmąjį ir Antrąjį etapus, kviečiamas pristatyti savo verslo idėją
LitBAN Pitch sesijoje, kuri vyks 2019 m. kovo 27 d.
4.2. Dalyvis LitBAN Pitch sesijai ruošiasi, vadovaudamasis LitBAN taisyklėmis ir nurodymais, taip
pat Investuotojo nurodymais (jei tokie pateikiami). Jeigu pasirengimo metu Dalyviui kylą
klausimų, Dalyvis turi susisiekti tiesiogiai su Investuotoju ar LitBAN kontaktiniu asmeniu.
4.3. Visiems LitBAN Pitch sesijoje dalyvaujantiems Dalyviams pristačius savo verslo idėjas,
Investuotojas kartu su LitBAN komisija sesijos pabaigoje išrenka ir paskelbia Konkurso
nugalėtoją.
4.4. Išrinkus nugalėtoją, jam siūlomas Investuotojo, vadovaujantis laimėjusios verslo idėjos
potencialu, nustatyto dydžio finansavimas, kuris negali būti mažesnis nei 10 000 EUR. Jeigu
Dalyvis sutinka priimti siūloma finansavimą, su Dalyviu sudaromas ketinimų protokolas,
kuriame nustatoma investicijos suteikimo ir įsisavinimo tvarka. Ketinimų protokole be kitu
sąlygų nurodoma:
4.4.1. Investuotojo įsipareigojimas suteikti Dalyviui finansavimą ir šio įsipareigojimo
įvykdymo tvarka;
4.4.2. Dalyvio įsipareigojimas verslo idėjos įgyvendinimui įsteigti uždarąją akcinę bendrovę
(jeigu tokia dar nėra įsteigta) ir šio įsipareigojimo įvykdymo tvarka;
4.4.3. Dalyvio įsipareigojimas suteikti Investuotojui minėtos akcinės bendrovės akcijų ir šio
įsipareigojimo įvykdymo tvarka;
4.4.4. Dalyvio ir Investuotojo įsipareigojimas sudaryti akcininkų sutartį, esminės akcininkų
sutarties sąlygos ir akcininkų sutarties sudarymo terminas.

5. KONKURSO SĄLYGŲ GALIA IR DALYVIO ATSAKOMYBĖ

5.1. Konkurso sąlygos kiekvienam Dalyviui įsigalioja nuo pirminės Konkurso paraiškos pateikimo.
5.2. Konkurso vykdymas ir dalyvavimas jame nesukuria Investuotojui ir Dalyviams jokių teisių ir
pareigų vienas kito bei trečiųjų asmenų atžvilgiu, išskyrus šias išimtis:
5.2.1. nusprendęs dalyvauti Konkurse, Dalyvis įsipareigoja nesitraukti iš Konkurso ir
neatsisakyti siūlomos Investicijos, jeigu tam nėra jokių objektyviai pateisinamų
priežasčių;
5.2.2. Dalyvis, pateikdamas paraišką Pirmajam etapui, įsipareigoja laikotarpiu nuo
paraiškos pateikimo iki atitinkamai pasitraukimo iš Konkurso (jei Dalyvis nelaimi
Konkurso) ar Konkurso laimėjimo nedalyvauti kitų potencialių investuotojų
(nepriklausomai nuo jų teisinės formos) konkursuose ir nesiekti investicijų jokiais kitais
būdais;
5.3. Dalyviui nusprendus dalyvauti Konkurse, suformuojamas Investuotojo lūkestis Dalyvio
dalyvavimu ir Investicijos priėmimu. Jeigu Dalyvis be jokios objektyviai pateisinamos
priežasties nusprendžia pasitraukti iš Konkurso arba laimėjęs Konkursą atsisako siūlomos
Investicijos, Investuotojas įgyja teisę reikalauti, kad Dalyvis sumokėtų pasitraukimo iš
Konkurso/Investicijos atsisakymo mokestį, kuris sudaro [nurodyti] EUR, bei atlygintų visas
Investuotojo su pasitraukusiu/atsisakiusiu Dalyviu susijusias išlaidas (Investuotojo išlaidas
konsultantų samdymui, vaizdo įrašų ir kitos publikacinės medžiagos rengimui ir kt.).
5.4. Konkurso sąlygų 5.3 punkte numatyta atsakomybė Dalyviui taikoma ir tuo atveju, jei Dalyvis
Konkurso metu dalyvauja kitų potencialių investuotojų konkursuose ar siekia pritraukti
investicijas kitais būdais bei tokiu būdu, pažeisdamas Konkurso sąlygas, faktiškai pasitraukia
iš Konkurso.
5.5. Objektyviai pateisinama priežastimi Dalyviui pasitraukti iš Konkurso ar atsisakyti Investicijos
yra laikomos nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybės, valstybės veiksmai ir nuo
Dalyvio nepriklausantys su Dalyviu nesusijusio trečiojo asmens neteisėti veiksmai, jeigu šios
aplinkybės ir (ar) veiksmai tolesnį dalyvavimą Konkurse ar Investicijos priėmimą daro
neįmanomą.
5.6. Investuotojas turi teisę vienašališkai keisti Konkurso sąlygas. Apie Konkurso sąlygų pakeitimą
Dalyviai informuojami Investuotojui nurodytais Dalyvių elektroninio pašto adresais.
5.7. Dalyvių ir Investuotojo iki Konkurso sąlygų pakeitimo pagal anksčiau galiojusias Konkurso
sąlygas atlikti veiksmai laikomi atliktais tinkamai.